Kennistool - Datatool

Atlas van de woonuitbreidingsgebieden (WUG)

De Atlas van de woonuitbreidingsgebieden geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze vanuit juridisch of planologisch oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw, rekening houdend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening. De Atlas houdt rekening met de opties van de op dit moment gekende plannen (algemeen plan van aanleg (APA), bijzonder plan van Aanleg (BPA), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), afbakeningsprocessen ste

Bron: https://www.ruimtevlaanderen.be/wugatlas - 22-10-2018
Termen(5)
Woonuitbreidingsgebieden
Vlaams-Brabant
Limburg
Antwerpen