Laatste update
19-06-2024
Bron: © Provinciebestuur West-Vlaanderen
29-01-2019
Ontwikkeling - Project

MAP (Mestactieplan)

Bron: © Provinciebestuur West-Vlaanderen
29-01-2019
Vorige naam Mestactieplan (MAP)
Vorige naam Mestdecreet Vlaanderen
Van: 01-01-1992

In 1991 werd een Europese Nitraatrichtlijn uitgeschreven voor alle lidstaten van de Europese Unie. In deze richtlijn wordt onder andere een basiskwaliteitsnorm voor het grond- en oppervlaktewater vastgelegd op maximum 50 mg nitraat per liter. Net als in andere lidstaten haalt ook Vlaanderen deze norm niet overal en moeten hieromtrent maatregelen genomen worden. Een oorzaak van de te hoge nitraatgehaltes in het grond- en oppervlaktewater is de mate waarin nutriënten wordt toegediend op de Vlaamse

Bron: https://www.vlaco.be/kenniscentrum/wetgeving/map-5 - 29-01-2019

MAP1 (1996): De Vlaamse regering keurde woensdagavond (27-10-1995) een ontwerp-decreet goed dat een beslissende stap zet naar de inwerkingtreding van het Mestactieplan (MAP) op 1 januari 1996, zoals in het regeerakkoord was ingeschreven. Door een beperking van het mestgebruik beoogt het MAP verdere bodemverontreiniging tegen te gaan en zo het drinkwater te beschermen. Mede door een gunstregeling voor gezinsbedrijven kan de kostprijs van het MAP beperkt worden tot 1,1 miljard frank per jaar. De k

Bron: De Tijd, 14 september 1995 - 29-01-2019

MAP2 en MAP2 bis (1999-2006) 

Het nieuwe Mestactieplan 1999-2003 is een aanpassing van het huidige Meststoffendecreet, met als doel de omzetting 
van de EG-nitraatrichtlijn enerzijds en het vastleggen van nieuwe krachtlijnen anderzijds. Het nieuwe MAP heeft volgende kenmerken.

Het nieuwe MAP is strenger dan het vorige MAP

Er wordt voorkomen dat het probleem groter wordt :
- handhaving van stand still-regeling op Vlaams niveau, en ze effectiever maken door de invoering van de nutriëntenhalte op inric

Bron: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/persberichten/het-nieuwe-mestactieplan - 29-01-2019

MAP3 (2007-2011)

Woensdag stelde minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) samen met de Vlaamse meerderheidspartijen het voorstel van decreet voor een nieuw Mestactieplan (MAP3) voor. Doordat Europa Vlaanderen heeft ingekleurd als 100 procent kwetsbaar, zijn de bemestingsnormen veel strenger geworden. "We hebben gestreefd naar transparantie, eenvoud en werkbaarheid op het terrein", zegt Patrick Lachaert (VLD), voorzitter van de commissie Leefmilieu. "We wilden de dynamiek in de economische

Bron: https://www.wervel.be/thema-s/kolom-1/landbouwbeleid-themas-93/580-map-3 - 29-01-2019

MAP4 (2011-2014)

Het nieuwe mestactieplan 2011-2014 belooft een stuk strenger te worden dan de voorgaande plannen. Op zich is dat goed nieuws voor het milieu. Er zit immers nog altijd te veel nitraat in onze bodem en in ons oppervlaktewater.

De Europese Commissie heeft de Vlaamse overheid ertoe verplicht om de normen te verstrengen. In het verleden werden de geldende nitraatnormen nog in een derde van de gevallen overschreden. In 2014 mag dat nog maximaal in 16% van de metingen het geval zijn. T…

Bron: http://www.vmx.be/het-nieuwe-mestactieplan - 29-01-2019

MAP5 (2015-2018)

​​​Het vijfde mestactieprogramma bevat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Op woensdag 10 juni 2015 werd het voorstel van decreet dat uitvoering geeft aan het vijfde mestactieprogramma goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Bron: https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Resultaten-openbaar-onderzoek-MAP5.aspx - 29-01-2019

MAP6 (2019-2022)
De waterkwaliteit in landbouwgebied verbetert de laatste jaren niet meer. Om de Europese doelstellingen alsnog te halen, legt de Vlaamse overheid de lat voor land- en tuinbouw opnieuw wat hoger met het zesde mestactieprogramma (MAP 6). Vanwege de grote regionale en lokale verschillen in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater zet MAP 6 sterk in op de gebiedsgerichte aanpak waarmee de voorbije jaren al ervaring werd opgedaan. Boeren die actief zijn in een gebied waar de wa…

Bron: Vilt - 28 Jan. 2019 - 29-01-2019

MAP7 (2023-2025)
De waterkwaliteit van de Vlaamse waterlopen haalt de Europese richtlijn nog steeds niet. De maatregelen van de afgelopen zes plannen blijken dus onvoldoende.

De huidige voorstellen voor het zevende mestactieplan wil de hoeveelheden nitraat en fosfaat van de gebruikte meststof, ofwel de bemestingsnorm, fors naar beneden halen. Daarnaast zullen boeren geen gewassen meer mogen telen op minder dan zes meter afstand van een waterloop.

De ingrijpendste maatregelen gelden voor de gebie

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/31/wat-is-het-mestactieplan/ - 04-11-2022

Info

Historische gebeurtenis
29/01/2021